Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 24946
W sumie: 45722

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Konsultacje społeczne Programu Współpracy

Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 120, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 526, e - mail: promocja@siemiatycze.pl

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji dostępnym poniżej, do dnia 14.10.2020r.

Uchwała

Projekt programu współpracy 2021

Formularz konsultacji


Konsultacje społeczne Programu Współpracy

Powiatu Siemiatyckiego z orgnizacjami pozarządowymi w roku 2020

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 120, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 526, e - mail: promocja@siemiatycze.pl

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji dostępnym poniżej, do dnia 31.10.2019r.

Uchwała

Projekt programu współpracy 2020

Formularz


Konsultacje społeczne Programu Współpracy

Powiatu Siemiatyckiego z orgnizacjami pozarządowymi w roku 2019

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 120, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 578, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji dostępnym poniżej, do dnia 16.10.2018 r.

Uchwała

Projekt programu współpracy 2019

Formularz

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 120, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 578, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji dostępnym poniżej, do dnia 12.10.2017 r.

Do pobrania:

Treść uchwały

Projekt programu

Formularz

 

Informacja o przebiegu konsultacji

W dniach 15.10.2015 r. - 30.10.2015 r. odbyły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 udppw w roku 2016”. Konsultacje były prowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałę Nr 36/170/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego programu. Konsultacje były prowadzone w formach:

 • ogłoszenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu,

 • ogłoszenia konsultacji społecznych na tablicy ogłoszeń wraz z udostępnieniem projektu Programu Współpracy w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

  Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do Programu Współpracy.

 


 

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 30.10.2015 r.

Pliki do pobrania:

projekt Programu Współpracy

formularz konsultacji

 


Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". Projekt Programu dostępny jest, w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 24.10.2014 r.

Pliki do pobrania

Projekt Programu

Formularz konsultacyjny
 


Informacja o przebiegu konsultacji

W dniach 02 – 16.06.2014 r. odbyły się konsultacje społeczne uchwały Rady Powiatu Siemiatyckiego "W sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej". Konsultacje odbywały się w formach:

 • ogłoszenia na tablicy ogłoszeń informacji o konsultacjach w/w uchwały wraz z udostępnieniem projektu uchwały w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego,
 • umieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej powiatu oraz w portalu Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych,
 • otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami powiatu w dniu 10.06.2014 r.

Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły wnioski o ujęcie zmian w przedmiotowej uchwale.
 


Konsultacje społeczne uchwały o inicjatywie lokalnej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej". Projekt uchwały, trybu i kryteriów oceny wniosków, formularza wniosku oraz karty oceny wniosku dostępne są w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl. 

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w uchwale można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 16.06.2014 r. do godz. 10:00. 

Pliki do pobrania

Uchwala - inicjatywa lokalna

Tryb  i kryteria oceny wniosków

Formularz wniosku

Karta oceny wniosku

Formularz konsultacyjny
 


Zapraszamy do konsultacji społecznych "Programu Promocji Rozwoju
Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 - 2020"

Powiat Siemiatycki przystąpił do konsultacji społecznych „Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 – 2020”. Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe do czynnego udziału w konsultacjach.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępne są w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 131, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz poniżej

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w programie można wnosić w formie pisemnej zgodnie z formularzem konsultacji do dnia 24.05.2012 r. na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17– 300 Siemiatycze
lub e- mail: powiat@siemiatycze.pl

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ KONSULTACJI
 


Informacja z przebiegu konsultacji

Przyjęcie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2014 było poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 12 - 26.10.2010 r. Konsultacje były prowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałę Nr 86/480/10 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 06.10.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011 - 2014”. Konsultacje były prowadzone w formach:

 • otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siemiatyckiego w dniu 12.10.2010 r.
 • ogłoszenia projektu programu współpracy na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 13.10.2010 r. - 26.10.2010 r.
 • pisemnego wnoszenia opinii i uwag o ujęcie zmian zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do w/w uchwały Zarządu Powiatu w terminie do 26.10.2010 r.

Wpłynęły uwagi w formie pisemnej złożone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Drohiczyńskiej oraz ustne uwagi przedstawicieli Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Ignis”. Zaproponowane zmiany miały na celu promocję w środowisku powiatu wartości trzeźwości i trwałości rodzinnej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011 – 2014” w zakresie priorytetowych zadań publicznych, w punkcie brzmiącym: promocja i ochrona zdrowia, został dodany zapis „w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży ponadgimnazjalnej”.
 


Konsultacje społeczne Wieloleteniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2011-2014

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2011 - 2014" 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 26 października 2010 roku. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na odpowiednim formularzu) na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO WS. SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU KONSULTOWANIA

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO WS. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

FORMULARZ KONSULTACJI

 


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały dotyczącej "Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji".
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 26 października 2010 roku w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, ul. Leg.Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, pokój nr 129, tel. 85 655 58 56.


Projekt dokumentu do konsultacji poniżej:

POBIERZ PROJEKT

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.