Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18784
W sumie: 64051

Zakładanie stowarzyszeń

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ

(podstawowe informacje)

 

STOWARZYSZENIE (rejestrowane w sądzie) musi założyć co najmniej 7 osób korzystających z pełni praw publicznych, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Z praktycznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że wstępny projekt dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.

 

Statut musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak:

a) nazwę (odróżniającą dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji, itp.),

b) teren działania i siedzibę,

c) cele i sposoby ich realizacji,

d) sposób nabycia członkostwa (przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków),

e) władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej),

f) sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,

g) sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,

h) zasady wprowadzania zmian w statucie,

i) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Najpierw ustalamy termin zebrania oraz miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej siedem osób – tym samym staną się one członkami założycielami stowarzyszenia. Dla pewności lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane siedem, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie. Warto też wcześniej znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie.

Na zebraniu założycielskim zostanie podjęta uchwała o powołaniu stowarzyszenia.

 

1. Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:

 • Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; własnoręczny podpis. Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera też oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich.

 

(PRZYKŁAD)

Lista członków założycieli stowarzyszenia

My, niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie .........................., z siedzibą w .......................... przy ul. ..............................., obecni na zebraniu w dniu ..................... 200... r., świadomi odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach:

 

- uchwała o powołaniu stowarzyszenia

(PRZYKŁAD)

  Uchwała nr 1

  Zebrani w dniu ........................... 200... r. w .............................. postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie ..........................., z siedzibą w .............................. przy ulicy ............................... . Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie / Za uchwałą głosowało ............... osób.

   

  • uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego

  (PRZYKŁAD)

   Uchwała nr 2

   Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

   1. ..............................

   2. ..............................

   3. .............................. itd.

   W wyniku glosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali.....

    

     • - uchwała o wyborze Zarządu

    

    - uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej

     

    Proponowany, przykładowy przebieg zebrania:

    • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.

    • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

    • Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) –

    kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.

    • Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.

    • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.

    • Zgłoszenie kandydatów i wybór KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (np. 3 osoby)

    stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).

    • Wybór władz stowarzyszenia: ZARZĄDU i organu kontroli wewnętrznej, np. KOMISJI

    REWIZYJNEJ (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).

    • Zamknięcie zebrania.

    Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty
    i załączniki.

     

    POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

    Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń (także fundacji) jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.

     

    Adres sądu rejonowego właściwego dla podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu siemiatyckiego:

     

    Sąd Rejonowy w Białymstoku

    XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    ul. Mickiewicza 103

    15 - 950 Białystok

    tel.: (85) 66 56 222, fax: (85) 66 56 333

     

    Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu. KRS składa się m. in. z: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji.

    Rejestr jest jawny – każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych.

     

    Wniosek o rejestrację stowarzyszenia musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami – formularzami oraz dokumentami:

    I. Formularze niezbędne do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym:

    Lp. Symbol formularza Symbole załączników do danego formularza Uwagi
    1 KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

    KRS-WF Założyciele

    KRS-WK Organy podmiotu (informacje o zarządzie i komisji rewizyjnej – w dwóch załącznikach)

    KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

    Załączniki obligatoryjne:

    KRS-WF

    KRS-WK

     

    * UWAGA: W polu 47 formularza KRS-W20 wpisujemy organ sprawujący nadzór (chodzi o nadzór zewnętrzny), czyli dla stowarzyszenia będzie to odpowiednio starosta. Dla odróżnienia organem nadzoru wewnętrznego w stowarzyszeniu jest np. Komisja Rewizyjna (uwzględniamy jej skład w jednym z załączników - KRS-WK).

     

    Druk formularza wniosku i druki załączników pobieramy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) lub otrzymujemy w sądzie. Wniosek nie złożony na odpowiednim formularzu lub błędnie wypełniony podlega zwróceniu.

    Samodzielnie sporządzamy tylko niektóre dokumenty – dotyczy to uchwał oraz wymienionych poniżej dokumentów.

     

    - Dokumenty, które należy załączyć do wniosku:

    • statut stowarzyszenia,

    • protokół z zebrania założycielskiego,

    • lista członków założycieli (co powinna zawierać patrz powyżej),

    • podjęte na zebraniu uchwały (opisywane powyżej: o powołaniu organizacji; o wyborze Komitetu Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej).

     

    ETAPY REJESTRACJI STOWARZYSZENIA.

    a) Członkowie Komitetu Założycielskiego mają obowiązek w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w KRS wraz z wymaganymi dokumentami,.

    b) Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku (od dnia złożenia) – oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych, np. niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze, zastrzeżenia do treści statutu. Wtedy oczekiwanie na zarejestrowanie może się przedłużyć. Sąd, przed wydaniem postanowienia o rejestracji może też zwołać posiedzenie wyjaśniające (z udziałem uczestników postępowania), jeśli uzna za niezbędne złożenie dodatkowych wyjaśnień.

     

    Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia.

     

    Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący (przesyła mu też statut) o wpisaniu stowarzyszenia do KRS.

    Starosta

    Marek Bobel

    Starostwo Powiatowe

    ul. Leg. Piłsudskiego 3
    17-300 Siemiatycze
    tel.: (85) 65 66 500
    fax: 85 65 66 501
    e-mail: powiat@siemiatycze.pl


               

    Zobacz również

    wersja językowa

    Kalendarz

    marzec 2023
    Pn
    Wt
    Śr
    Cz
    Pt
    So
    Ni
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31

    Zegar

    • :
    • :
    Akceptuję

    Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.